Vol 46, No 4 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Clevan Lamason, Bryce MacMillan, Bruce Balcom, Brigitte Leblon, Zarin Pirouz
PDF
423-436
Qiangu Yan, Hossein Toghiani, Zhiyong Cai, Jilei Zhang
PDF
437-450
Levente Denes
PDF
451-458
Radovan Tino, Lukas Smatko
PDF
459-464
Frederick (Trey) Skrobot, Heshmat A. Aglan, Shane Kitchens, Adriane Ludwick, Terry Amburgey, Hamid Borazjani, Susan V. Diehl
PDF
465-479
Leandro Passarini, Cédric Malveau, Roger E. Hernández
PDF
480-488
J. Oscarsson, A. Olsson, B. Enquist
PDF
489-501
Elijah Ajuong, Camille Freitag, Jeffrey J. Morrell
PDF
502-509
Zhijia Liu, Zehui Jiang, Benhua Fei, Zhiyong Cai, Xing'e Liu
PDF
510-518
Xing'e Liu, Rui Wang, Genlin Tian, Shumin Yang, Youhong Wang, Zehui Jiang
PDF
519-526
Róger Moya, Alexander Berrocal, Ana Rodriguez-Zuñiga, José Vega-Baudrit, Sindy Chaves Noguera
PDF
527-538
S. C. Kitchens, J. Dahlen, T. E. Johnson
PDF
539-546
Min Xu, Jian Li, Sheldon Q. Shi, Liping Cai
PDF
547-554
Shaoqun Zhang, Jun Hua, Wei Xu, Guangwei Chen, Sheldon Q. Shi, Liping Cai
PDF
555-562
J. E. Winandy, H. M. Barnes, P. D. Jones, C. R. McIntyre
PDF
563-572
Zeng Bi, Qian Lang, Junwen Pu
PDF
573-580
Zhi Jin, GuangJie Zhao
PDF
581-589
Yusuf Sudo Hadi, A. Arinana, Muh Yusram Massijaya
PDF
590-593
Yuanfeng Pan, Shaolong Sun, Qingzheng Cheng, Yusuf Celikbag, Brian K. Via, Xiaoying Wang, Runcang Sun
PDF
594-599
Thomas L. Eberhardt, Karen G. Reed
PDF
600-604