Number 2 / April 2014

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Sang-Yun Yang, Chang-Deuk Eom, Yeonjung Han, Yoonseong Chang, Yonggun Park, Jun-Jae Lee, Joon-Weon Choi, Hwanmyeong Yeo
PDF
138-147
Delong Song, Kevin T. Hodgson
PDF
148-158
Mohammad Derikvand, Ghanbar Ebrahimi, Carl Albert Eckelman
PDF
159-166
Zeen Huang, Ning Yan
PDF
167-174
J. T. Benthien, C. Bähnisch, S. Heldner, M. Ohlmeyer
PDF
175-185
Joseph Dahlen, P. David Jones, R. Daniel Seale, Rubin Shmulsky
PDF
186-194
H. M. Park, M. Fushitani
PDF
195-205
Meng Ruan, Jinbo Chen, Detao Liu, Kunfeng Xia
PDF
206-215
Atsushi Watanabe, Yasutoshi Sasaki, Mariko Yamasaki
PDF
216-227
Li Wanju, Wang Hankun, Wang Hao, Yu Yan
PDF
228-236
Wen Che, Sheldon Q. Shi, Dongmao Zhang, Dongping Jiang, H. Michael Barnes
PDF
237-246
Haitao Cheng, Jie Gao, Ge Wang, Sheldon Q. Shi, Shuangbao Zhang, Liping Cai
PDF
247-258
Q. Y. Zhou, M. Gong, Y. H. Chui, M. Mohammad
PDF
259-269
Lan Cheng, Tonghua Zhang, Min Guo, Xiaolong Li
PDF
270-279
Samet Demirel, Jilei Zhang
PDF
280-290
Xiaojun Ma, Xinyan Liu, Lili Yu, Min Tian
PDF
291-299