Number 4 / October 2013

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Mika T. Mikkola, Rami K. Korhonen
PDF
335-342
Xiping Wang, Steve Verrill, Eini Lowell, Robert J. Ross, Vicki L. Herian
PDF
343-352
A. Roos, S. Lindberg, A. Kihlstedt
PDF
353-362
Qun Fang, Yanyan Zhao, Quanben Du, Monlin Kuo
PDF
363-369
Alireza Kaboorani, Pierre Blanchet, Aziz Laghdir
PDF
370-382
D. Xian, K. E. Semple, S. Haghdan, G. D. Smith
PDF
383-395
Jian Qiu, Rui Min, Monlin Kuo
PDF
396-404
V. B. Sousa, S. Cardoso, H. Pereira
PDF
405-414
Sang-Yun Yang, Yeonjung Han, Yoon-Seong Chang, Kwang-Mo Kim, In-Gyu Choi, Hwanmyeong Yeo
PDF
415-422
Minghui Zhang, Ximing Wang, Rado Gazo
PDF
423-428
Yanting Gu, Zhihui Wu, Jilei Zhang
PDF
429-441