Vol 50, No 1 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Bob Smith
PDF
1-2

Research Contributions

Peng Shang, Youfu Sun, Dingguo Zhou, Kai Qin, Xiaolin Yang
PDF
3-19
G. Y. JEONG, J. H. KONG
PDF
20-32
H. Shen, J. Jiang, J. Cao, Y. Zhu
PDF
33-43
Douglas R Rammer, Samuel L Zelinka, Laura E Hasburgh, Steven T Craft
PDF
44-54
Claudia B. Caceres, Lis Uliana, Roger E Hernández
PDF
55-65
Paige McKinley, Frederick A. Kamke, Arijit Sinha, Vincent De Andrade, Joseph E. Jakes
PDF
66-76
Ruijuan Wang, Fang Liang, Changle Jiang, Zehui Jiang, Jingxin Wang, Benhua Fei, Nan Nan, Zhijia Liu
PDF
77-87
Xiong Xian-qing, Bao Yu-liang, Guo Wei-juan, Fang Lu, Wu Zhi-hui
PDF
88-95

Technical Notes

Hayley Morris, Arijit Sinha, Byrne T Miyamoto
PDF
96-103
Rodrigo Salles e Portugal, Brent Lawrence, Paul Frederik Laleicke, Arijit Sinha
PDF
104-112
C. R Rejeesh, K. K. Saju
PDF
113-118

Book Review

Bob Smith
PDF
119