Number 1 / January 2013

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Wood is Better
Adam Taylor, H. M. Barnes
PDF
1-2
Scott Renneckar
PDF
3-14
Shan Gao, Xiping Wang, Lihai Wang, R. Bruce Allison
PDF
15-25
Qu Baoxue, Qin Tefu, Zhu Yanzhong, Chu Fuxiang
PDF
26-33
Benhua Fei, Zhijia Liu, Zehui Jiang, Zhiyong Cai, Xing'e Liu, Yan Yu
PDF
34-41
Kaiwen Liang, Sheldon Q. Shi, Darrel D. Nicholas, Linda Sites
PDF
42-48
C. D. Morrow, T. M. Gorman, J. W. Evans, D. E. Kretschmann, C. A. Hatfield
PDF
49-61
J. X. Lu, J. H. Jiang, Y. Q. Wu, Y. Liu
PDF
62-75
Chang-Deuk Eom, Jung-Hwan Park, In-Gyu Choi, Joon-Weon Choi, Yeonjung Han, Hwanmyeong Yeo
PDF
76-83
Que-ju Tong, Isabelle Duchesne, Denis Belley, Michel Beaudoin, Edwin Swift
PDF
84-97
Rubén A. Ananías, Rodrigo Venegas, Linette Salvo, Diego Elustondo
PDF
98-104
Ru Liu, Jinzhen Cao, Liang Ou-Yang
PDF
105-118
Gi Young Jeong, Audrey Zink-Sharp
PDF
119-122
Award for Distinguished Service to the Profession of Wood Science and Technology
PDF
123-126