Number 3 / July 2008

Table of Contents

Research Contributions

Lisbeth G. Thygesen, Thomas Elder
PDF
309-320
Song-lin Yi, Yong-dong Zhou, Yu-rong Liu, Bi-guang Zhang, Xiao-jiang Feng
PDF
321-324
Heiko Thoemen, Christian Ruf
PDF
325-338
Martin Claude, Ngueho Yemele, Ahmed Koubaa, Papa Niokhor Diouf, Pierre Blanchet, Alain Cloutier, Tatjana Stevanovic
PDF
339-351
Alan D. Tackie, Siqun Wang, Richard M. Bennett
PDF
352-361
Andreja Kutnar, Frederick A. Kamke, John A. Nairn, Milan Sernek
PDF
362-373
David W. Green, James W. Evans
PDF
374-383
Song-Yung Wang, Jin-Hau Chen, Kuang-Ping Hsu, Cheng-Jung Lin, Ming-Chen Jane
PDF
384-391
Liping Cai, Luiz C. Oliveira
PDF
392-396
Brad Jianhe Wang, Chunping Dai
PDF
397-411
Brad Jianhe Wang, Chunping Dai, Steve Wharton
PDF
412-426
Urs Buehlmann, Xiaoqiu Zuo, R. Edward Thomas
PDF
427-435
Anders Roos, Anders Qvale Nyrud
PDF
436-447
Richard D. Bergman, Scott A. Bowe
PDF
448-458
Roger E. Hernńndez, Julie Cool
PDF
459-469
Xiaojun Ma, Guangjie Zhao
PDF
470-475
Book Review
PDF
476-477