Vol 51, No 4 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Susan LeVan-Green
PDF
343-344

Research Contributions

Hao-Jie Chai, Jing-Yao Zhao, Ying-Chun Cai
PDF
345-353
Yo-Jin Song, In-Hwan Lee, Da-Bin Song, Soon-Il Hong
PDF
354-363
Yuxin Wen, Ping Yang, Jian Zhao, Dong Zhao
PDF
364-374
Mesut Uysal, Eva Haviarova
PDF
375-386
Guangmei Cao Anderson, Frank C Owens, Rubin Shmulsky, Robert J Ross
PDF
387-401
Victor Grubîi, Claudia B. Caceres, Roger E. Hernández, Carl Blais
PDF
402-415
G C. Ajuziogu, C. C. Onyeke, E. O. Ojua, A. N. Amujiri, C. C. Ibeawuchi
PDF
416-423
Kalappan Thangamuthu Parthiban, Sujit Dey, Nathakrishnan Krishnakumar, Arunanshu Das
PDF
424-431
R. Arbelaez, L. Schimleck, J. Dahlen, S. Wood
PDF
432-440
Keita Ogawa
PDF
441-447

Technical Notes

Faizatul Azwa Zamri, Walter Charles Primus, Abdul Halim Shaari, Aaliyawani Ezzerin Sinin
PDF
448-454

Professional Pages

Susan LeVan-Green
PDF
455
Susan LeVan-Green
PDF
456