Number 3 / July 2014

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Lessons that Challenge the Imagination and Engage Leaders
Michael P. Wolcott
PDF
301-302
Toktam Moghbeli, Hamid Borazjani, R. Dan Seale, Susan V. Diehl
PDF
303-310
Qian Lang, Bi Zeng, Jun-Wen Pu
PDF
311-321
Richard D. Bergman, Elaine Oneil, Ivan L. Eastin, Han-Sup Han
PDF
322-339
S. K. Diederichs
PDF
340-355
Samet Demirel, Jilei Zhang
PDF
356-367
Wang Xue-hua, Fei Ben-hua, Liu Jun-liang
PDF
368-375
Peng Li, Yubo Tao, Sheldon Q. Shi
PDF
376-384
Fanny Hidayati, Futoshi Ishiguri, Kazuya Iizuka, Kazuko Makino, Sri Nugroho Marsoem, Shinso Yokota
PDF
385-393
David T. King, Arijit Sinha, Jeffrey J. Morrell
PDF
394-400
Ying Zhao, Xiaoyan Tan, Xiaoqiao Wan, Yao Yuan, Zehua Yu, Jingfang Tang
PDF
401-411
Wei Xu, Zhihui Wu, Jilei Zhang
PDF
412-420
Book Review: Natural Fiber Composites: Materials, Processes and Properties, edited by Alma Hodzic and Robert Shanks
Rubin Shmulsky
PDF
421-422