Vol 49, No 2 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Lili Yu, Fang Lu, Daochun Qin, Haiqing Ren, Benhua Fei
PDF
125-133
Bonnie Zhuo Yang, Roy Daniel Seale, Rubin Shmulsky, Joseph Dahlen, Xiping Wang
PDF
134-145
Bernard Effah, Kyle Raatz, Albert van Reenen, Martina Meincken
PDF
146-157
Weiqi Leng, H. Michael Barnes
PDF
158-167
LIU WANJUN, SHEN JUN, ZHAO YANG, WANG QIFAN
PDF
168-176
Hongmei Gu, Richard D Bergman
PDF
177-192
Marcia Vasquez, Michael Milota, Arijit Sinha
PDF
193-205
FUCHUN KUANG, YAN XING, ZHIHUI WU, JILEI ZHANG
PDF
206-218
Carl Albert Eckelman, Eva Haviarova, Ali Kasal, Yusuf Z. Erdil
PDF
219-230

Technical Notes

Yoon Hyuk Ro, John Hunt, Robert Rowlands
PDF
231-233