Akgul, Ayfer, Mississippi State University, United States