Vol 50, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Wengang Hu, Huiyuan Guan, Jilei Zhang
PDF
121-131
Shao Yali, Shen Jun, Xiwei Shen, Qin Jiankun
PDF
132-142
William Luppold, Matthew S. Bumgardner
PDF
143-153
Evgenii Sharapov, Xiping Wang, Elena Smirnova, James P Wacker
PDF
154-166
Byrne T. Miyamoto, Arijit Sinha, Scott Leavengood, Jeffrey Morrell, Donald DeVisser, Dylan Kruse
PDF
167-179
Thomas M Gorman, David E Kretschmann, David W Green, Michael C Wiemann
PDF
180-192
Ayfer Akgul, Ali Akgul, Juliet D. Tang, Susan V. Diehl
PDF
193-204
T.S.F.A. França, F.J.N. França, R.D. Seale, R. Shmulsky
PDF
205-219
Rongrong Li, Wei Xu, Chuangui Wang, Shuangbao Zhang, Wei Song
PDF
220-227
Susan LeVan-Green
PDF
228