Vol 49, No 1 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Jerrold Everett Winandy
PDF
2-11
Penglian Wei, Jiangfeng Ma, Zehui Jiang, Rong Liu, Xin An, Benhua Fei
PDF
12-21
Weiqi Leng, H. Michael Barnes, Jilei Zhang, Zhiyong Cai
PDF
22-32
Wanhe Hu, XIAOMENG YANG, Bingbing Mi, Fang Liang, Tao Zhang, Benhua Fei, Zehui Jiang, Zhijia Liu
PDF
33-42
Xiaoshuai Han, Ren Li, Qinqin Zhang, Junwen Pu
PDF
43-51
Connie S Love, Luis Meza, Jeffrey Morrell, Stan T Lebow, Frederick Matt
PDF
52-58
Fuchun Kuang, Zhihui Wu, Frank Quin, Jilei Zhang
PDF
59-72
Ali Shalbafan, Johannes Welling
PDF
73-83
Matthew Bumgardner, Iris Montague, Janice Wiedenbeck
PDF
84-92

Technical Notes

C. A. Eckelman, Eva Haviarova, A. Kasal, Y. Z. Erdil
PDF
113-121
Stan Lebow, Patricia Lebow, Kolby Hirth
PDF
93-104
Tyler Catchot, Frank C. Owens, Rubin Shmulsky, R. Daniel Seale
PDF
105-112

Professional Pages

H. Michael Barnes
PDF
122-124
H. Michael Barnes
PDF
i