Number 3 / July 2013

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Sheldon Q. Shi
PDF
235-236
D. Belley, M. Beaudoin, I. Duchesne, S. Vallerand, Q. J. Tong, D. E. Swift
PDF
237-249
Pradip Saud, Jingxin Wang, Wenshu Lin, Benktesh D. Sharma, Damon S. Hartley
PDF
250-267
H. R. Naji, M. H. Sahri, T. Nobuchi, E. S. Bakar
PDF
268-278
Pamela Rebolledo, Linette Salvo, Helga Contreras, Alain Cloutier, Rubén A. Ananias
PDF
279-286
A. Kasal, E. Haviarova, H. Efe, C. A. Eckelman, Y. Z. Erdil
PDF
287-293
Xiaodong Wang, Zeen Huang, Paul Cooper, Xiang-Ming Wang, Yaolin Zhang, Romulo Casilla
PDF
294-302
L. Gurau, M. C. Timar, M. Porojan, F. Ioras
PDF
303-313
Brad Jianhe Wang, Hongbin Zhang, Lang Wu, Suyong Huang, Jianxiong Lu, James Zidek
PDF
314-329
Wen-Shao Chang, Satoru Murakami, Kohei Komatsu, Yoshikazu Araki, Kshitij Shrestha, Toshihiro Omori, Ryosuke Kainuma
PDF
330-334