Vol 48, No 4 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Meng-Ji Qiao, Teng-Hua Huang, Jin-Ying Jiang, Yun-Lin Fu
PDF
217-227
ZIXUAN YU, Zehui Jiang, Xuexia Zhang, Yan Yu
PDF
228-233
Douglas Gardner, Mehdi Tajvidi
PDF
234-244
Xiang-Ming Wang, Romulo Casilla, Yaolin Zhang, Paul Cooper, Zeen Huang, Xiaodong (Alice) Wang
PDF
245-259
Owolabi Taiwo Abdulwahab, Arniza Ghazali, H. P. S. Abdul Khalil, Azman Hassan, Reza Arjmandi, M. R. Nurul Fazita, M. K. Mohamad Haafiz
PDF
260-270
Min Hu, A. Olsson, M. Johansson, J. Oscarsson, E. Serrano
PDF
271-290
Daniel Way, Tahir Akgul, Ian Morrell, Arijit Sinha
PDF
291-296

Technical Notes

XIAOMEI LIU, Gorge Miller, Xiaodong(Alice) Wang, Hui Wan
PDF
297-301