Vol 47, No 4 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Contributions

Yoshitaka Kubojima, Isao Kobayashi, Youki Suzuki, Mario Tonosaki
PDF
319-326
Yasiel Arteaga Crespo, Reinier Abreu Naranjo, Julio César Vargas Burgos, Caio Glauco Sanchez, Elisabet María Sanchez Sanchez
PDF
327-335
Wang Xue-hua, Wu Zhi-hui, Wang Xiao-huan, Song Sha-sha, Cao Yong-jian, Ni Jun, Sun Quan-yi, Fei Ben-hua
PDF
336-344
Honghai Liu, Lin Yang, Wei Xu, Zhihui Wu, Kazuo Hayashi, Qiongtao Huang
PDF
345-354
S. C. Ghosh, R. E. Hernández, C. Blais
PDF
355-364
Cezary Gozdecki, Arnold Wilczyn´ski
PDF
365-374
B. Z. Yang, R. D. Seale, R. Shmulsky, J. Dahlen, X. Wang
PDF
375-384
Meng-Ji Qiao, Jin-Ying Jiang, Yun-Lin Fu
PDF
385-390
Min Ye, Jeffrey J. Morrell
PDF
391-398
Svetka Kuljich, Roger E. Hernández, Carl Blais
PDF
399-409
Susanna Källbom, Magnus Walinder, Kristoffer Segerholm, Dennis Jones
PDF
410-420
Keita Ogawa, Yasutoshi Sasaki, Mariko Yamasaki, Satoshi Fukuta
PDF
421-430
Wei Xu, Zhihui Wu, Jilei Zhang
PDF
431-444
Tingjie Chen, Min Niu, Yongqun Xie
445