Erdil, Yusuf Ziya, Mugla Sitki Kocman University, Turkey