Zhang, Houjiang, School of Technology,Beijing Forestry University, China