Zhang, Houjiang, Beijing Forestry University, China